Privacy Verklaring m-powering

M-POWERING hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.  In deze Privacy Verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik van jou verzamel, gebruik en verwerk en met welk doel.

M-POWERING doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Ik ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. M-POWERING houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in elk geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens aan mij zijn verstrekt/door mij zijn verkregen;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik jouw uitdrukkelijke toestemming vraag als ikdie nodig heb voor de verwerking van jouw gegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb getroffen zodat de beveiliging van de gegevens gewaarborgd is;
 • Geen gegevens verstrek aan derden, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, dan wel voor een wettelijke grondslag;
 • Jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens respecteer, en jou daarop wijs in deze privacy verklaring.

 

Doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers worden door M-POWERING verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • interim management en advies
 • coaching en training van groepen en individuen
 • voorzitterschap van vergaderingen en bijeenkomsten
 • advies en ondersteuning
 • trainen in (sociale) verander processen

 

Deze gegevens worden verwerkt voor

 • maken en wijzigen van afspraken
 • maken van offertes
 • administratieve doeleinden, te weten boekhouding en belasting afdrachten en het versturen van rekeningen;
 • Uitvoering geven aan een opdracht die ik met jou heb gesloten;
 • uitvoering geven aan een opdracht met een opdrachtgever waar jij bij betrokken bent.
 • sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Grondslag voor de verwerking van jouw gegevens is:

Ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraak met jou, met jouw werkgever, dan wel met de organisatie waar jij bij betrokken bent in een traject, te weten interim management en advisering, training en coaching in de ruimste zin des woords ( hierna “traject”) correct wordt nagekomen zodat het traject soepel verloopt.

Ook kan ik jouw gegevens mogelijk gebruiken om afspraken t.a.v. een traject te wijzigen dan wel een offerte te doen voor een traject. Deze opdracht/offerte/afspraak kan rechtstreeks met jou zijn afgesproken, dan wel via jouw werkgever of andere organisatie bij wie jij werkzaam of betrokken bent. Soorten persoonsgegevens die ik van jou kan vragen/van jou kan ontvangen al dan niet via jouw werkgever of andere organisatie waarbij jij betrokken bent in een traject:

 • Naam
 • Adres
 • Tel nummer
 • Email adres
 • Skype adres
 • Geslacht
 • Geb datum

 

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw persoonsgegevens gegevens gedurende de duur van het traject en verwijder de meeste persoons gegevens 6 maanden na afloop van het traject/opdracht.

Jouw NAW gegevens bewaar ik, met jouw toestemming, voor vervolgcontact inclusief het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Je kunt deze toestemming ten allen tijden intrekken, stuur me dan een bericht op sandra@m-powering.nl

Gegevens nodig voor de financiële verantwoording en belastingafdrachten bewaar ik conform de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die ik van jou heb, kan ik aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van :

 • verzorgen van de financiële administratie
 • afdracht van belastingen.

Behoudens wettelijke verplichtingen, als afdracht belastingen, zal ik nooit persoonsgegevens door geven aan derden waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Ik kan persoonsgegevens met derden delen indien jij mij daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt.

 

Minderjarigen

M-POWERING verwerkt alleen gegevens van (potentiele) klanten onder de 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

We hebben de nodige maatregelen genomen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

Rechten omtrent jouw persoonsgegevens

Jij hebt de volgende rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens: inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, en overdracht.  Mocht jij van jouw recht(en) gebruik willen maken verzoek ik je mij te berichten op sandra@m-powering.nl

Ik kan jou om legitimatie vragen alvorens ik gehoor geef aan jouw verzoek.

Jij  kunt jouw uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens door mij op ieder moment intrekken, ik verzoek jou dan mij te berichten op sandra@m-powering.nl

Ik kan jou om legitimatie vragen alvorens ik gehoor geven aan jouw verzoek.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

m-powering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Klachten

Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens wilt u dan contact met opnemen via sandra@m-powering.nl.

Mochten wij er niet uitkomen samen, dan kunt u ten allen tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

 

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan ten allen tijde worden gewijzigd. Ik zal de gewijsigde versie publiceren op mijn website. Ik adviseer daarom mijn website regelmatig te bezoeken.

 

Vragen

Mocht jij vragen hebben naar aanleiding van mijn Privacy Verklaring neem contact met mij op:

 

M-POWERING

Tel:      +31613895650

Email:  sandra@m-powering.nl

 

Krommenie, 01/07/2018

Versie 1.0